Càng ngâm cứu nhiều hơn về Waren Buffett, tôi càng thấy tâm phục khẩu phục tài năng đầu tư của ông, thực sự là quá xuất chúng.

Không khó để một người Folow theo ông nhận thấy năng lực đầu tư của Buffett chia rõ ràng thành 3 giai đoạn. Mối giai đoạn đều gắn với một mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của ông.

Giai đoạn 1: Trước khi ông đóng của Buffett Partnership vì không tìm thấy cơ hội hấp dẫn. Thuần sử dụng theo phương pháp của Graham

Giai đoạn 2 – 3: Dưới sự tương tác với Munger, ông bắt đầu đi theo phương pháp Fisher & Munger

Biều đồ lịch sử 100 năm của SP500, xem để thấy Buffett đánh bại thị trường kinh khủng cỡ nào

Trần Ngọc Báu – Founder FinaPro