"Chúng tôi khuyến cáo nhà đâu tư nên mở tài khoản tại các Công Ty Chứng Khoán để bảo đảm quyền lợi tốt nhất"