"Chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên mở tài khoản tại các Công Ty Chứng Khoán để bảo đảm quyền lợi tốt nhất"